چکیده :

در سازمان ها، منابع ارزشمندی وجود دارد که هر یک از آنها، نقش مهمی در موفقیت آنها ایفا می کنند؛ اما نقش انسان به عنوان مهمترین سرمایه هر سازمان، پررنگ تر از سایر منابع است. به طوریکه، مدیریت کردن این سرمایه ارزشمند و استفاده بهینه از آن، یکی از مهمترین کارهایی است که باید در هر سازمان انجام شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر نتایج منابع انسانی با تاکید بر نقش میانجی جو سازمانی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش در زمزه تحقیقات علّی است . جامعه آماری، کارکنان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی می باشد. به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که حجم نمونه برابر با 151 نفر محاسبه گردید.در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده 1( بر / است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. نتایج در خصوص فرضیه اول نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت ) 85 1( بر جو سازمانی دارد. / نتایج منابع انسانی دارد. نتایج در خصوص فرضیه دوم نشان داد اقدامات مدیریت منابع انسانی تاثیر مثبت ) 37 )1/ نتایج در خصوص فرضیه سوم نشان داد جو سازمانی تاثیر مثبت ) 55 بر نتایج منابع انسانی دارد. نتایج در خصوص فرضیه چهارم نشان 1( دارد. با توجه به تاثیر مثبت / داد اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق متغیر میانجی جو سازمانی بر نتایج منابع انسانی تاثیر مثبت ) 45 اقدامات مدیریت منابع انسانی بر نتایج منابع انسانی از طریق متغیر میانجی جو سازمانی، مدیران سازمان می توانند از طریق اقدامات مدیریت منابع انسانی و ایجاد جو سازمانی مطلوب، احساس تعهد به سازمان و روابط مثبت و سازنده در بین کارکنان را تقویت نمایند و همچنین سطح رضایتمندی کارکنان را افزایش داده و غیبت و ترک خدمت را کاهش دهند.

کلید واژگان :

مدیریت منابع انسانی، نتایج منابع انسانی، جو سازمانیارزش ریالی : 40000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک