چکیده :

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر استفاده از بانکداری همراه توسط مشتریان (مطالعه موردی: مشتریان شعب بانک‌ ملی استان مازندران) است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری از کلیه مشتریان شعب بانک‌ ملی استان مازندران تشکیل شده و تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شده است. روش نمونه گیری روش غیراحتمالی در دسترس است. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تائید شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار پی‌ال‌اس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل موثر (انتظار عملکرد، شرایط تسهیل کننده، انگیزه، ارزش قیمت، عادت، کیفیت سیستم و کیفیت خدمات) بر بانکداری همراه تاثیر معنادار دارد. همچنین مصرف مشتری از بانکداری همراه بر رضایت و وفاداری تاثیر معناداری دارد و فرضیه‌های انتظار تلاش، تاثیر اجتماعی و کیفیت اطلاعات بر بانکداری الکترونیک تاثیرمعنادار ندارد.

کلید واژگان :

رضایت، وفاداری مشتریان، بانکداری همراه .ارزش ریالی : 100000 ریال
دریافت مقاله
با پرداخت الکترونیک