نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاریخگذاری آیات ١٩٦ -٢٠٣ سورۀ بقره 1400/02/07 19:01:15

نویسندگان : جواد فرامرزي سيد قاسم حسيني سيد عبدلله اصفهاني سيدمعصوم حسيني
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات تاریخی قرآن و حدیث،