نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی تاثیر سرمایه سازمانی بر میزان چسبندگی هزینه عملیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1400/01/22 13:47:44

نویسندگان : حمیدرضا خدادادی سيدرضا موسوي
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

نقش انجمن های واقع در تهران در روند فعالیت مجلس اول شورای ملی 1400/01/22 00:38:20

نویسندگان : محمد عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : بهارستان ، فصل نامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال سوم ، ویژه تاریخ مجلس 2، تابستان 1390

اشغال جنوب ایران توسط انگلستان و موضع گیری مشروطه خواهان تبریز و انجمن ایالتی آذربایجان در برابر آن 1400/01/22 00:19:03

نویسندگان : محمد عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : فصلنامه تخصصی مطالعات خلیج فارس ، سال چهارم ، شماره سوم ، زمستان 1397

تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ 1400/01/21 11:54:19

نویسندگان : کوثر حلال خور داود معماری راضیه حلال خور
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پژوهش های ادیانی

موسیقیایی کردن منظر صوتی در بوستان‌های عمومی شهر(نمونه موردی: پارک ملت-ارومیه) 1400/01/20 10:26:52

نویسندگان : نیما بایرام زاده خجسته مجدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت شهری

شواهد تجربی از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر تورم کشورهای عضو OPEC 1400/01/18 20:44:03

نویسندگان : محمد جعفری ابوالقاسم گل خندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سیاست های راهبردی و کلان

ارزیابی تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی 1400/01/15 17:55:10

نویسندگان : سیروس کشاورز ناصر خانی سمانه رئیسی نافچی پروانه نوربخش
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دو ماهنامه بررسی های بازرگانی

تاثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر اعتماد سازمانی( به انضمام مطالعه موردی) 1400/01/15 00:13:37

نویسندگان : محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط سلامت 1400/01/15 00:08:52

نویسندگان : منصور رحمانی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

ارزیابی تاثیر فرم پنجره در کیفیت نور فضاهای آموزشی در اقلیم BWk 1400/01/12 00:43:05

نویسندگان : ندا معروفی محمدجواد مهدوی نژاد* حسین مرادی نسب
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه پژوهش های اقلیم شناسی

نقد و بررسی رابطه صنعت و رفاه و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی 1400/01/11 22:01:06

نویسندگان : عبدالله شهریار رامین صادقی نژاد مریم محمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : جستارنامه ادبیات تطبیقی

انواع ردیف وکارکردهای آن در غزل های سلطان ولد 1400/01/11 14:48:40

نویسندگان : محمدامیر مشهدی حسنیه نخعی لیلا عبادی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : قند پارسی

تبیین راهبردهای صنعتی سازی روستایی در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از مدل SWOT 1400/01/10 00:37:24

نویسندگان : زهرا حق روستا ُسمیه حق روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : نخستین همایش علمی مدیریت روستایی و توسعه پایدار

تحلیل نابرابری های منطقه ای بین استان های ایران با تاکید بر ناحیه جنوب شرق 1400/01/10 00:31:59

نویسندگان : سمیه حق روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین کنگره ملی آمایش سرزمین در هزاره سوم با تاکید بر جنوب شرق ایران