نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی و تحلیل نقش عوامل هویت بخشی بر بافتهای فرسوده نمونه موردی : ) منطقه یک ( شهر ساری 1399/10/25 00:27:15

نویسندگان : اسدالله دیو سالار سید مریم قاسمی طاهری صادق صیدبیگی سید حسن رسولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

بررسی اثرات بهسازی کالبدی در بافت فرسوده نواحی شهری پیرامون راه آهن در قائمشهر با رویکرد پایداری 1399/10/25 00:17:10

نویسندگان : اسدالله دیو سالار سمیه کاظمی چمازکتی صادق صیدبیگی سید حسن رسولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : ششمین همایش بین المللی مطالعات معماری و شهرسازی در جهان اسلام

تاثیر هوش و فرهنگ‌سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز شیراز 1399/10/24 19:35:38

نویسندگان : مهدی تاج پور الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری 1399/10/24 11:41:48

نویسندگان : پری شکری فیروزجاه صادق صیدبیگی زهرا کیانژاد سید حسن رسولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : جغرافیای اجتماعی شهری دانشگاه باهنر کرمان

ارزیابی سطح نشاط اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی(نمونه موردی: محله کشتارگاه- ارومیه) 1399/10/23 23:17:36

نویسندگان : رسول درسخوان نیما بایرام زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی

اصلاح کیفیت توان شبکه¬های توزیع برق با بکارگیری طرح ترکیبی بهبود¬یافته DVR-PV مبتنی بر چاپر Interleave و مدولاسیون هیسترزیس 1399/10/23 22:48:10

نویسندگان : حمید کریمی محسن سیماب مهدی نفر
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علمی- تخصصي تحقیقات نوین در برق- سال نهم- شماره اول- بهار 99

Compensating and Enhancing Voltage Quality in Electrical Distribution Systems Using Dynamic Voltage Restorer Based on Synchronous Reference Frame Theory 1399/10/23 22:35:47

نویسندگان : Hamid Karimi Mohsen Simab Mehdi Nafar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Signal Processing and Renewable Energy (SPRE), Vol. 4, Issue 2, PP. 53-72, Spring 2020

Enhancement of Power Quality Utilizing Photovoltaic fed D-STATCOM Based on Zig-Zag Transformer and Fuzzy Controller 1399/10/23 22:19:42

نویسندگان : Hamid Karimi Mohsen Simab Mehdi Nafar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Science and Technology (SCIENTIA IRANICA), Transactions on Computer Science & Engineering and Electrica

Compensation of Voltage Sag and Voltage Interruption Using DVR-PV Based on Fuzzy-Adaptive Controller 1399/10/23 22:09:33

نویسندگان : Hamid Karimi Mohsen Simab Mehdi Nafar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 30, Issue6, e12376, June 2020, DOI: 10.1002/2050-7038.12376

The Impact of Social Media Marketing on Competitive Advantage with the Mediating Role of Dynamic Marketing Capabilities (Case Study: Adidas Brand) 1399/10/23 19:27:36

نویسندگان : Mohammad Pourshojaei Jahromi Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam Mohammadmehdi Bazrafkan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC)

Use of structured knowledge processes in order to improve innovation in business model with mediating the role of organizational agility in small and medium businesses in Iran 1399/10/23 19:09:50

نویسندگان : Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam Mohammadmehdi Bazrafkan Mohammad Pourshojaei Jahromi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Latest Engineering Research and Applications ( IJLERA)

Customer Hope and Its Impact on Improving the Consequences of Customer Relationship with the Brand: The Role of Customer Achievement 1399/10/23 18:38:04

نویسندگان : Mohammadmehdi Bazrafkan Mohammad Pourshojaei Jahromi Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Research Journal of Advanced Engineering and Science

The effect of innovation components on organisational performance: case of the governorate of Golestan Province 1399/10/23 14:29:30

نویسندگان : مهدی تاج پور الهه حسینی آیدین سلام زاده
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Int. J. Public Sector Performance Management

The impact of entrepreneurial skills on manager’s job performance 1399/10/23 14:23:28

نویسندگان : الهه حسینی مهدی تاج پور مریم لشکر بلوکی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Int. J. Hum. Capital Urban Manage

تأثیر راهبردهای اکتشافی و بهر هبرداری بر شهرت برند گردشگری با تأکید بر نقش وفاداری و تصویر ذهنی گردشگران 1399/10/23 13:52:07

نویسندگان : امیررضا کنجکاو منفرد الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی )مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز شیراز(* 1399/10/23 13:23:18

نویسندگان : الهه حسینی سعیدسعیدا اردکانی مهدی سبک رو
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مدیریت سازمانهای دولتی