نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Spatiotemporal variations of albedo using MODIS and PCA analysis in Iran 1400/02/12 10:35:30

نویسندگان : alir eza karbalaee Zahra Hejazizadeh Seyed Abolfazl Masoodian
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Theoretical and Applied Climatology

Spatiotemporal changes of early fall and late spring frost and its trend based an daily minimum temperature in Iran 1400/02/12 10:26:09

نویسندگان : Sayyed Mohammad Hosseini ali reza karbalaee Seyed Asaad Hosseini
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Arabian Journal of Geosciences

مطالعه تحلیلی نقوش هندسی در نگاره خواب دیدن ضحاک در شاهنامه طهماسبی 1400/02/11 22:33:46

نویسندگان : سحر ذکاوت دکتر خشایار قاضی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه‌ پیکره پژوهش هنرهای تجسمی

Influence of chemical residue on the environmental engineering 1400/02/11 21:19:15

نویسندگان : Hadi Erfani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Experimental Research and Review (IJERR)

The practical and potential importance of herbs such as ginger in Chemical Environmental Science 1400/02/11 21:16:28

نویسندگان : Hadi Erfani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Journal of Experimental Research and Review (IJERR)

نقش رهبری تحول‌آفرین در ارتقای هویت سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران 1400/02/11 14:07:09

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصل نامه توسعه سازمانی پلیسISC

Incorporating zoning and socioeconomic costs in planning for bird conservation 1400/02/09 19:49:57

نویسندگان : Azade Mehri Abdolrassoul Salman Mahiny Ali Reza Mikaeili Tabrizi Seyed Hamed Mirkarimi Amir Sadoddin
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal for Nature Conservation

مروری بر مدل‌های آمایش سرزمین 1400/02/09 19:27:14

نویسندگان : آزاده مهری عبدالرسول سلمان ماهینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : فصلنامه انسان و محیط زیست

بررسي تطبيقي معراج نبوي در مثنوي هاي شعر فارسي تا قرن هشتم هجري 1400/02/08 14:41:23

نویسندگان : مریم محمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : زبان و ادبیات فارسی

A Comparative Study of Topicality and Writing Styles in Iranian and British Education Systems: The Cases of Deduction, Induction, and Quasi-induction 1400/02/08 10:47:51

نویسندگان : محمود رضا مرادیان اعظم ناصرپور شهراد حقیقی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Iranian Journal of Comparative Education

تاریخگذاری آیات ١٩٦ -٢٠٣ سورۀ بقره 1400/02/07 19:01:15

نویسندگان : جواد فرامرزي سيد قاسم حسيني سيد عبدلله اصفهاني سيدمعصوم حسيني
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات تاریخی قرآن و حدیث،

Effect of Resistance Exercises with Salvia Officinalis Supplementation on the Response of Some Bio-Hormones in Overweight Male Students 1400/02/06 15:53:39

نویسندگان : Mohammadbagher Forghani Ozrudi samane Forghani Ozrudi atena Rohi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Annals of Clinical and Medical Case Reports