نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

The Mediating Role of Customer Satisfaction in the Relationship between Relationship Marketing and Customer 1400/02/05 10:34:52

نویسندگان : آناهیتا امیر آبادی حسن سلطانی سیروس کشاورز
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری 1400/02/04 22:27:33

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوممین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت در خسابداری

نقش و اهمیت تحصیلات تکمیلی در حرفه حسابداری (مورد مطالعه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری آموزش عالی پرندک ) 1400/02/04 22:08:23

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور حسن همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1___ محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت

بررسی ارتباط جهت گیری بازار و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن نقش میانجی سیستم های حسابداری مدیریت 1400/02/04 21:08:40

نویسندگان : صدیقه سلیمانپور داوود یوسفوند حسن همتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی چشم انداز حسابداری و مدیریت

بررسی تاثیر استفاده از خودروهای بنزینی بر محیط زیست 1400/02/04 09:16:25

نویسندگان : سید محمدرضا حسینی علی آباد سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه قطعه سازان صنعت

مدل چینی حاکمیت قانون 1400/02/03 10:20:50

نویسندگان : مزدک نصوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه

جرم شناسی اسلامی با رویکرد جرائم ناشی از نفرت مذهبی 1400/02/03 03:48:02

نویسندگان : دکترسیدمحمدرضا موسوی فرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : تهران

جریان گفتمان لیبرالیسم و هویت ملی قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1400/01/29 23:20:28

نویسندگان : حسین صولتی علیرضا کلانتر مهرجردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه سیاست دانشگاه تربیت مدرس