نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

رویکردی سیاسی ـ الاهیاتی به مرگ و لعن دشمن 1400/01/29 16:01:13

نویسندگان : محمدشتا بدرا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : بیست و دومین جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی

Ranking of urban areas based on quality of life indicators associated with Urban Prosperity Case study: Tabriz city 1400/01/29 10:52:56

نویسندگان : محسن احدنژاد صفیه حاضری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Space Ontology International Journal

TOURISM IN BORDER CITIES: CASE STUDY FROM IRAN 1400/01/29 10:40:49

نویسندگان : ابراهیم شریف زاده اقدم براتعلی خاکپور محسن احدنژاد
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : GeoJournal of Tourism & Geosites

تحلیلی بر نابرابری های فضایی کیفیت مسکن درمحلات بافت میانی شهر زنجان 1400/01/29 10:29:15

نویسندگان : محسن احدنژاد اصغر تیموری مهناز واعظ لیواری حسین طهماسبی مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

بررسی تأثیر هوش جنگی به عنوان یک موضوع نوپدید بر جنگ شبکه محور 1400/01/29 00:32:32

نویسندگان : حسین صولتی رضا شبان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علوم و فنون نظامی

هویت فرهنگی به مثابه گفتمان دفاعی در نظام فکری آیت الله خامنه ای(مدظله) 1400/01/29 00:12:31

نویسندگان : حسین صولتی علیرضا کلانتر مهرجردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علوم و فنون نظامی

بررسی و تحلیل اسطوره شاماران بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل 1400/01/27 20:22:35

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند شهریار شکر پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی جلوه هنر

ارزیابی کارایی حشره کش های مختلف در کاهش خسارت کرم قوزهخوار گلرنگ Helicoverpa armigera 1400/01/26 03:31:11

نویسندگان : کریم سعیدی هادی کریمی پورفرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی

ارزیابی کارایی گروه های مختلف حشره کش در روی کرم شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی Eucnaemidophorus rhododactylus 1400/01/26 03:05:07

نویسندگان : کریم سعیدی حسین پژمان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی

تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین 1400/01/24 15:59:03

نویسندگان : لطفعلی بختیاری حاجیه رجبی فرجاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی http://pok.jrl.police.ir/article_93103.html

تحلیل چند سطحی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر جو نوآورانه و رفتار نوآورانه کارکنان با نقش تعدیل گر خودکارآمدی خلاق 1400/01/24 15:52:43

نویسندگان : حاجیه رجبی فرجاد مریم اخوان خرازیان ابوالحسن رشیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعیhttp://www.qjimdo.ir/article_101586.html

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان اهوازی 1400/01/24 15:49:34

نویسندگان : حاجیه رجبی فرجاد فریبا شایگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعیhttp://sss.jrl.police.ir/article_92292.html

تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه با میانجی‌گری استقلال شغلی 1400/01/24 15:42:19

نویسندگان : معصومه کاشفی حاجیه رجبی فرجاد صدیقه طوطیان اصفهانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله اخلاق زیستی,https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/24895

الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 1400/01/24 15:31:34

نویسندگان : حدیث اقبال حاجیه رجبی فرجاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامیhttp://www.roir.ir/article_122077.html

مطالعه تطبیقی موضوع روز عاشورا در آثار محمود فرشچیان، جلیل جوکار و رضا بدرالسماء 1400/01/24 14:58:26

نویسندگان : علی شهبازی سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نهمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران

تحلیل بازتاب واقعه کربلا و روز عاشورا در آثار رضا بدرالسماء 1400/01/24 14:55:13

نویسندگان : علی شهبازی سحر ذکاوت
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نهمین همایش ملی پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران