نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مدل مفهومی آوای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیری 1400/01/24 11:11:35

نویسندگان : الهه حسینی سعیدسعیدا اردکانی مهدی سبک رو
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی

بررسی وجوه زیبایی شناسانه بکار گیری تعریض درآثارعمران صلاحی 1400/01/24 00:07:28

نویسندگان : حسین مقدسی نیا مصطفی جوزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پانزدهمین گردهمایی بین المللی

برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش MIMIC 1400/01/22 18:11:32

نویسندگان : دکتر محمدرضا ارسلان بد دکتر محمود بابازاده روناک احمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت ،حسابداری و علوم اجتماعی

بررسی تاثیر سرمایه سازمانی بر میزان چسبندگی هزینه عملیاتی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1400/01/22 13:47:44

نویسندگان : حمیدرضا خدادادی سيدرضا موسوي
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

نقش انجمن های واقع در تهران در روند فعالیت مجلس اول شورای ملی 1400/01/22 00:38:20

نویسندگان : محمد عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : بهارستان ، فصل نامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال سوم ، ویژه تاریخ مجلس 2، تابستان 1390

اشغال جنوب ایران توسط انگلستان و موضع گیری مشروطه خواهان تبریز و انجمن ایالتی آذربایجان در برابر آن 1400/01/22 00:19:03

نویسندگان : محمد عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : فصلنامه تخصصی مطالعات خلیج فارس ، سال چهارم ، شماره سوم ، زمستان 1397

تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ 1400/01/21 11:54:19

نویسندگان : کوثر حلال خور داود معماری راضیه حلال خور
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پژوهش های ادیانی

موسیقیایی کردن منظر صوتی در بوستان‌های عمومی شهر(نمونه موردی: پارک ملت-ارومیه) 1400/01/20 10:26:52

نویسندگان : نیما بایرام زاده خجسته مجدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه مطالعات مدیریت شهری

شواهد تجربی از تأیید آثار نامتقارن تکانه‌های نفتی بر تورم کشورهای عضو OPEC 1400/01/18 20:44:03

نویسندگان : محمد جعفری ابوالقاسم گل خندان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سیاست های راهبردی و کلان

ارزیابی تأثیر چابکی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی 1400/01/15 17:55:10

نویسندگان : سیروس کشاورز ناصر خانی سمانه رئیسی نافچی پروانه نوربخش
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دو ماهنامه بررسی های بازرگانی

تاثیر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر بر اعتماد سازمانی( به انضمام مطالعه موردی) 1400/01/15 00:13:37

نویسندگان : محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

مدیریت سلامت، ایمنی و محیط سلامت 1400/01/15 00:08:52

نویسندگان : منصور رحمانی محمد تقی پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

Design export development model of dairy products(By GT) 1400/01/14 15:12:21

نویسندگان : علیرضا داداشی جوکندان میرزا حسن حسینی رحمان غفاری محمد دوستار
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology

طنز و تعریض در تاریخ جهانگشای جوینی 1400/01/13 16:21:13

نویسندگان : اکبر شاملو حسین مقدسی نیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : چهارمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی