نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Compensation of Voltage Sag and Voltage Interruption Using DVR-PV Based on Fuzzy-Adaptive Controller 1399/10/23 22:09:33

نویسندگان : Hamid Karimi Mohsen Simab Mehdi Nafar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 30, Issue6, e12376, June 2020, DOI: 10.1002/2050-7038.12376

The Impact of Social Media Marketing on Competitive Advantage with the Mediating Role of Dynamic Marketing Capabilities (Case Study: Adidas Brand) 1399/10/23 19:27:36

نویسندگان : Mohammad Pourshojaei Jahromi Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam Mohammadmehdi Bazrafkan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC)

Use of structured knowledge processes in order to improve innovation in business model with mediating the role of organizational agility in small and medium businesses in Iran 1399/10/23 19:09:50

نویسندگان : Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam Mohammadmehdi Bazrafkan Mohammad Pourshojaei Jahromi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Latest Engineering Research and Applications ( IJLERA)

Customer Hope and Its Impact on Improving the Consequences of Customer Relationship with the Brand: The Role of Customer Achievement 1399/10/23 18:38:04

نویسندگان : Mohammadmehdi Bazrafkan Mohammad Pourshojaei Jahromi Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Research Journal of Advanced Engineering and Science

The effect of innovation components on organisational performance: case of the governorate of Golestan Province 1399/10/23 14:29:30

نویسندگان : مهدی تاج پور الهه حسینی آیدین سلام زاده
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Int. J. Public Sector Performance Management

The impact of entrepreneurial skills on manager’s job performance 1399/10/23 14:23:28

نویسندگان : الهه حسینی مهدی تاج پور مریم لشکر بلوکی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Int. J. Hum. Capital Urban Manage

تأثیر راهبردهای اکتشافی و بهر هبرداری بر شهرت برند گردشگری با تأکید بر نقش وفاداری و تصویر ذهنی گردشگران 1399/10/23 13:52:07

نویسندگان : امیررضا کنجکاو منفرد الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی )مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز شیراز(* 1399/10/23 13:23:18

نویسندگان : الهه حسینی سعیدسعیدا اردکانی مهدی سبک رو
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مدیریت سازمانهای دولتی

Corporate entrepreneurship in University of Tehran: does human resources management matter? 1399/10/23 13:12:37

نویسندگان : Aidin Salamzadeh Mehdi Tajpour Elahe Hosseini
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2019 محل پذیرش : Int. J. Knowledge-Based Development

بررسی، تحلیل و معرفی طرح‌ها و نقشه‌های وارداتی(اقتباسی) و جدید در قالی معاصر اراک(سلطان‌آباد) 1399/10/20 16:44:36

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات تاریخ فرهنگی

باورها عامل آفرینش نقش و نگار در تخت‌بافته‌های آناتولی: با تأکید بر گلیم‌‌ 1399/10/20 16:25:11

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : نامه انسان شناسی

مطالعه ساختاری و محتوایی نمکدانهای بختیاری با تأکید بر طرح و نقش 1399/10/20 16:21:24

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نامه انسان شناسی