نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Using Data Mining for Survival Prediction in Patients with Colon Cancer 1399/11/29 10:12:57

نویسندگان : سوگند ستاره میثاق ظهیری اصفهانی محمد زارع بند امیری احمد رئیسی رضا عباسی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله تخصصی اپیدمیولوژی ایران

بررسی نقش و تاثیر بکارگیری ابزارهای فناوری ارتباطات و اطلاعات بر ارزیابی عملکرد سازمان های خدماتی 1399/11/28 23:24:44

نویسندگان : سحر محمدی محمد تقی پور مریم محبوبی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پژوهش نامه پردازش و مدیریت اطلاعات

مقایسه ویژگی های آناتومیکی و مورفولوژيکي چوب تنه گونه پسته وحشی(Pistacia atlantica)و گونه پسته خوراکی((Pistacia vera 1399/11/28 17:50:39

نویسندگان : سینا محمدی میثم مهری چروده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : سومین همایش ملی دانش و نواوری در صنعت چوب وکاغذ

توسعه فرصت هاي شغلي صنعت ژئوتوريسم در ایران با رویکرد توسعه پایدار 1399/11/28 15:01:36

نویسندگان : سجاد بازدار مراد رستمی محمد بادبرین
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : توسعه ،فرصت هاي شغلي، زمين گردشگري، رویکرد ژئوتوريسم ، ایران

بررسی نقش عناصر جغرافیای شهری بر مدیریت بحران ناشی از زلزله )نمونه موردی شهر ایلام( 1399/11/28 14:49:49

نویسندگان : سجاد بازدار
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

Prevalence of acne vulgaris among women with polycystic ovary syndrome: a systemic review and meta-analysis 1399/11/28 11:59:51

نویسندگان : Fahimeh Ramezani Tehrani Samira Behboudi-Gandevani Razieh Bidhendi Yarandi Marzieh Saei Ghare Naz Enrico Carmina
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Gynecological endocrinology : the official journal of the International Society of Gynecological Endocrinology.

بررسی تنوع و فراوانی گونه ای تریپس های جنگل بلوط طی فصول مختلف در شهرستان ایوان )استان ایلام( 1399/11/28 00:32:42

نویسندگان : مجید میراب بالو بهزاد میری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : تاکسونومی و بیوسیستماتیک

اولین گزارش گونۀ Dendrothrips octosparsus (Thysanoptera: Thripidae) به همراه کلید شناسایی گونه های جنس در ایران 1399/11/28 00:24:19

نویسندگان : مجید میراب بالو بهزاد میری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : تاکسونومی و بیوسیستماتیک

مقایسه خصوصیات ریخ تسنجی چهار جمعیت شا هکولی ) Alburnus chalcoides ( در رودخان ههای سرخرود، سردآبرود، شیرود و میانرو د 1399/11/27 22:14:22

نویسندگان : صدیقه جانی پور یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

بررسی موانع پذیرش فناوری در حوزه مدیریت شهری 1399/11/27 21:54:10

نویسندگان : شریفه سرگلزائی مهناز اکبری
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری

سنجش و ارزیابی کمی آسیب پذیری شهری در برابر زلزله نمونه مورد استان ایلام 1399/11/27 17:00:41

نویسندگان : سجاد بازدار محمدرضا زند مقذم سعید کامیابی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

The legal bases for obligation of safety in contracts 1399/11/27 15:10:48

نویسندگان : اسماعيل كياني
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : RECHT & PSYCHIATRIE

THE METHODS OF APPLIED DAMAGED COMPENSATION IN GOODS PURCHASE CONTRACTS WITH EMPHASIS ON COMMON LAW LEGAL SYSTEM AND IRANLAW 1399/11/27 14:39:15

نویسندگان : اسماعيل كياني سيد محسن شيخ الاسلامي علي شجاعي فرد
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES

رویکرد و معیارهای رجالی آیت الله شبیری زنجانی 1399/11/27 14:15:01

نویسندگان : داود معماری کوثر حلال خور
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات فهم حدیث

نقش سلسله زندیه در ترویج فرهنگ تشیع و توسعه کالبدي شهر شیراز 1399/11/27 13:26:46

نویسندگان : علی اکبر نجفی کانی رضا بارگاهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : همایش ژئوپولیتیک شیعه

بررسی نقش سلسله زندیه در توسعه کالبدی-فضایی شهر شیراز 1399/11/27 12:40:42

نویسندگان : علی اکبر نجفی کانی رضا بارگاهی شهاب کرمی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : پنجمین کنفرانس برنامه‌ریزی و مدیریت شهری