نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط 1400/03/11 22:02:45

نویسندگان : احسان مسعودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه صنعت لاستیک ایران

مدیریت کیفیت جامع در قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی 1400/03/10 21:19:25

نویسندگان : احسان مسعودی قاسم بهرامی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه صنعت لاستیک ایران

پهنه بندی و ارزیابی مخاطره سیل در شهر تبریز با استفاده از مدل Fuzzy AHP 1400/03/09 23:05:25

نویسندگان : سجاد امیدوارفر سیده لیلا حسینی زهرا فخاری سمانه قنبری
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

امکانپذیری آموزش مفهوم خدا به دانشآموزان پسر مقطع ابتدائی شهرستان بابل 1400/03/09 09:19:24

نویسندگان : سیده بهاره کردی محمدباقر فرقانی اوزرودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : پژوهش در آموزش معارف و تربیت اسلامی

بررسی تاثیر تکنیک های هنر درمانی بر رشد مهارت های رفتاری کودکان دارای اختلال رشدی -عصبی 1400/03/08 22:46:29

نویسندگان : هدی میرزاده زهرا مجیدی سحاب تربتی
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : اولین کنگره مشاوره توانبخشی ایران

Effect of royal jelly on in vitro fertilization and early embryo development following nicotine treatment in adult female rats 1400/03/08 16:16:03

نویسندگان : Zhila Khodabandeh Vahid Nejati Ali Shalizar-Jalali Gholamreza Najafi Fatemeh Rahmani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Asian Pacific Journal of Reproduction

ارزیابی میزان آشنایی از حقوق شهروندی و ابعاد آن (نمونه موردی: مناطق 5 گانه شهر ارومیه) 1400/03/07 13:10:38

نویسندگان : یاسر مصطفی زادگان شیوا عباس زاده زکریا احمدیان نیما بایرام زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : فصلنامه علمی دانش انتظامی آذربایجان غربی

The role of psychological needs and types of branding behaviors on brand identification by the customer (Case study: Zara brand customers) 1400/03/07 12:18:43

نویسندگان : Mahsa Keshavarzpour Hadi Alizadeh Hanif Zarafshan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Research Journal of Advanced Engineering and Science

مروری بر تاثیرات اینترنت اشیاء در زندگی مردم و آینده پیش روی آن 1400/03/06 22:19:11

نویسندگان : محسن کرامتی مقدم کبری کرامتی مقدم مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول) لیلا حیدریانی (یوسف وند)
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

مروری بر تاثیرات شبکه های اجتماعی در شکل گیری و تشدید مصرف گرایی و مدگرایی در جامعه 1400/03/06 22:13:28

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول) محسن کرامتی مقدم لیلا حیدریانی (یوسف وند)
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

مروری بر تاثیرات شبکه های اجتماعی بر تغییر سبک زندگی مردم 1400/03/06 21:58:17

نویسندگان : مجید کرامتی مقدم (نویسنده مسئول) محسن کرامتی مقدم لیلا حیدریانی (یوسف وند)
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه پژوهشهای نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

تأثیر فشار کاری بر توسعۀ مهارت با نقش میانجی سبک های عمومی تصمیم گیری کارکنان دانشگاه 1400/03/06 11:25:04

نویسندگان : راشن عبدالهی حاجیه رجبی فرجاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

شناسایی چالشهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و تأثیر آن بر بهره وری 1400/03/06 11:16:24

نویسندگان : سمیه زراعت کار حاجیه رجبی فرجاد ساقی نقاش زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین