نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

مطالعه تحلیلی نقوش هندسی در نگاره خواب دیدن ضحاک در شاهنامه طهماسبی 1400/02/11 22:33:46

نویسندگان : سحر ذکاوت دکتر خشایار قاضی زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه‌ پیکره پژوهش هنرهای تجسمی

بررسي تطبيقي معراج نبوي در مثنوي هاي شعر فارسي تا قرن هشتم هجري 1400/02/08 14:41:23

نویسندگان : مریم محمدزاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : زبان و ادبیات فارسی

A Comparative Study of Topicality and Writing Styles in Iranian and British Education Systems: The Cases of Deduction, Induction, and Quasi-induction 1400/02/08 10:47:51

نویسندگان : محمود رضا مرادیان اعظم ناصرپور شهراد حقیقی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Iranian Journal of Comparative Education

تاریخگذاری آیات ١٩٦ -٢٠٣ سورۀ بقره 1400/02/07 19:01:15

نویسندگان : جواد فرامرزي سيد قاسم حسيني سيد عبدلله اصفهاني سيدمعصوم حسيني
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات تاریخی قرآن و حدیث،

جریان گفتمان لیبرالیسم و هویت ملی قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1400/01/29 23:20:28

نویسندگان : حسین صولتی علیرضا کلانتر مهرجردی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه سیاست دانشگاه تربیت مدرس

بررسی و تحلیل اسطوره شاماران بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل 1400/01/27 20:22:35

نویسندگان : علیرضا عزیزی یوسفکند شهریار شکر پور
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی جلوه هنر

ارزیابی کارایی حشره کش های مختلف در کاهش خسارت کرم قوزهخوار گلرنگ Helicoverpa armigera 1400/01/26 03:31:11

نویسندگان : کریم سعیدی هادی کریمی پورفرد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی

ارزیابی کارایی گروه های مختلف حشره کش در روی کرم شب پره جوانه خوار سبز گل محمدی Eucnaemidophorus rhododactylus 1400/01/26 03:05:07

نویسندگان : کریم سعیدی حسین پژمان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی

تدوین الگوی توانمندسازی کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین 1400/01/24 15:59:03

نویسندگان : لطفعلی بختیاری حاجیه رجبی فرجاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : نشریه علمی پژوهش های دانش انتظامی http://pok.jrl.police.ir/article_93103.html

تحلیل چند سطحی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر جو نوآورانه و رفتار نوآورانه کارکنان با نقش تعدیل گر خودکارآمدی خلاق 1400/01/24 15:52:43

نویسندگان : حاجیه رجبی فرجاد مریم اخوان خرازیان ابوالحسن رشیدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعیhttp://www.qjimdo.ir/article_101586.html

بررسی عوامل مؤثر بر احساس امنیت شهروندان اهوازی 1400/01/24 15:49:34

نویسندگان : حاجیه رجبی فرجاد فریبا شایگان
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعیhttp://sss.jrl.police.ir/article_92292.html

تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار نوآورانه با میانجی‌گری استقلال شغلی 1400/01/24 15:42:19

نویسندگان : معصومه کاشفی حاجیه رجبی فرجاد صدیقه طوطیان اصفهانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مجله اخلاق زیستی,https://journals.sbmu.ac.ir/be/article/view/24895

الگوی حکمرانی خوب در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 1400/01/24 15:31:34

نویسندگان : حدیث اقبال حاجیه رجبی فرجاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی پژوهش های انقلاب اسلامیhttp://www.roir.ir/article_122077.html

نقش انجمن های واقع در تهران در روند فعالیت مجلس اول شورای ملی 1400/01/22 00:38:20

نویسندگان : محمد عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : بهارستان ، فصل نامه اسناد ، مطبوعات و متون ، دوره دوم ، سال سوم ، ویژه تاریخ مجلس 2، تابستان 1390