نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

تاثیر هوش و فرهنگ‌سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز شیراز 1399/10/24 19:35:38

نویسندگان : مهدی تاج پور الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت

تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری 1399/10/24 11:41:48

نویسندگان : پری شکری فیروزجاه صادق صیدبیگی زهرا کیانژاد سید حسن رسولی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : جغرافیای اجتماعی شهری دانشگاه باهنر کرمان

ارزیابی سطح نشاط اجتماعی در سکونتگاه‌های غیررسمی(نمونه موردی: محله کشتارگاه- ارومیه) 1399/10/23 23:17:36

نویسندگان : رسول درسخوان نیما بایرام زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی

The impact of entrepreneurial skills on manager’s job performance 1399/10/23 14:23:28

نویسندگان : الهه حسینی مهدی تاج پور مریم لشکر بلوکی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Int. J. Hum. Capital Urban Manage

تأثیر راهبردهای اکتشافی و بهر هبرداری بر شهرت برند گردشگری با تأکید بر نقش وفاداری و تصویر ذهنی گردشگران 1399/10/23 13:52:07

نویسندگان : امیررضا کنجکاو منفرد الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی - پژوهشی گردشگری و توسعه

ارائه الگوی آوای کارکنان دانشی )مورد مطالعه: کارکنان شرکت گاز شیراز(* 1399/10/23 13:23:18

نویسندگان : الهه حسینی سعیدسعیدا اردکانی مهدی سبک رو
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مدیریت سازمانهای دولتی

بررسی، تحلیل و معرفی طرح‌ها و نقشه‌های وارداتی(اقتباسی) و جدید در قالی معاصر اراک(سلطان‌آباد) 1399/10/20 16:44:36

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : مطالعات تاریخ فرهنگی

باورها عامل آفرینش نقش و نگار در تخت‌بافته‌های آناتولی: با تأکید بر گلیم‌‌ 1399/10/20 16:25:11

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : نامه انسان شناسی

مطالعه ساختاری و محتوایی نمکدانهای بختیاری با تأکید بر طرح و نقش 1399/10/20 16:21:24

نویسندگان : محمد افروغ
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : نامه انسان شناسی

Turkey's Approach to the Nagorno-Karabakh Crisis (2003-2020) 1399/10/20 15:16:40

نویسندگان : زینب وطن خواه بهرام نوازنی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات سیاسی جهان اسلام

تحلیل آثارکارایی بازار به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی 1399/10/20 09:16:11

نویسندگان : نغمه هنرور همایون رنجبر سارا قبادی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دو فصلنامه علمی ترویجی اقتصاد مقاومتی

Prevalence of Ectoparasites in Free-ranging Backyard Chickens of Sabzevar City, Iran 1399/10/14 20:31:21

نویسندگان : Laya shamsi Saeed Samaeinasab Arash Haghighatkhah
زبان : انگلیسی سال انتشار : __99 محل پذیرش : Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases "JoMMID"