نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

Influence of chemical residue on the environmental engineering 1400/02/11 21:19:15

نویسندگان : Hadi Erfani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Experimental Research and Review (IJERR)

The practical and potential importance of herbs such as ginger in Chemical Environmental Science 1400/02/11 21:16:28

نویسندگان : Hadi Erfani
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : International Journal of Experimental Research and Review (IJERR)

نقش رهبری تحول‌آفرین در ارتقای هویت سازمانی کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران 1400/02/11 14:07:09

نویسندگان : سیدمهدی احمدی بالادهی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصل نامه توسعه سازمانی پلیسISC

Effect of Resistance Exercises with Salvia Officinalis Supplementation on the Response of Some Bio-Hormones in Overweight Male Students 1400/02/06 15:53:39

نویسندگان : Mohammadbagher Forghani Ozrudi samane Forghani Ozrudi atena Rohi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Annals of Clinical and Medical Case Reports

بررسی تاثیر استفاده از خودروهای بنزینی بر محیط زیست 1400/02/04 09:16:25

نویسندگان : سید محمدرضا حسینی علی آباد سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه قطعه سازان صنعت

Ranking of urban areas based on quality of life indicators associated with Urban Prosperity Case study: Tabriz city 1400/01/29 10:52:56

نویسندگان : محسن احدنژاد صفیه حاضری
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Space Ontology International Journal

تحلیلی بر نابرابری های فضایی کیفیت مسکن درمحلات بافت میانی شهر زنجان 1400/01/29 10:29:15

نویسندگان : محسن احدنژاد اصغر تیموری مهناز واعظ لیواری حسین طهماسبی مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1400 محل پذیرش : نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

مدل مفهومی آوای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی ایران با رویکرد مدل‌یابی ساختاری تفسیری 1400/01/24 11:11:35

نویسندگان : الهه حسینی سعیدسعیدا اردکانی مهدی سبک رو
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی آموزش علوم دریایی

اشغال جنوب ایران توسط انگلستان و موضع گیری مشروطه خواهان تبریز و انجمن ایالتی آذربایجان در برابر آن 1400/01/22 00:19:03

نویسندگان : محمد عزیزی
زبان : فارسی سال انتشار : 1390 محل پذیرش : فصلنامه تخصصی مطالعات خلیج فارس ، سال چهارم ، شماره سوم ، زمستان 1397

شهر دانش‌محــــور؛حلقه ضروری اتصال به شهر آینده 1400/01/03 12:18:16

نویسندگان : مجتبي رفيعيان سميه حق روستا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه چشم انداز شهرهاي آينده

Effects of Regular Physical Activity in Water with and Without Ginger Supplementation on Adiponectin in Obese Female with Breast 1399/12/30 23:41:02

نویسندگان : javad alizade Mohammadbagher Forghani Ozrudi samaneh Forghani Ozrudi atena rohi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Annals of Clinical and Medical Case Reports

The Feasibility of Filing Lawsuits against Imposers of Sanctions for Crimes against Humanity in Domestic Courts 1399/12/27 20:07:03

نویسندگان : Azam Amini Ehsan Daryadel
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Journal of Multilateralism Studies

Design and simulation of high-swing fully differential telescopic Op-Amp 1399/12/20 22:48:34

نویسندگان : زهرا پزشکی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2021 محل پذیرش : Computer Science and Information Technologies