نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

اصلاح کیفیت توان شبکه¬های توزیع برق با بکارگیری طرح ترکیبی بهبود¬یافته DVR-PV مبتنی بر چاپر Interleave و مدولاسیون هیسترزیس 1399/10/23 22:48:10

نویسندگان : حمید کریمی محسن سیماب مهدی نفر
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله علمی- تخصصي تحقیقات نوین در برق- سال نهم- شماره اول- بهار 99

Compensating and Enhancing Voltage Quality in Electrical Distribution Systems Using Dynamic Voltage Restorer Based on Synchronous Reference Frame Theory 1399/10/23 22:35:47

نویسندگان : Hamid Karimi Mohsen Simab Mehdi Nafar
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Signal Processing and Renewable Energy (SPRE), Vol. 4, Issue 2, PP. 53-72, Spring 2020

The Impact of Social Media Marketing on Competitive Advantage with the Mediating Role of Dynamic Marketing Capabilities (Case Study: Adidas Brand) 1399/10/23 19:27:36

نویسندگان : Mohammad Pourshojaei Jahromi Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam Mohammadmehdi Bazrafkan
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Social Relevance & Concern (IJSRC)

Use of structured knowledge processes in order to improve innovation in business model with mediating the role of organizational agility in small and medium businesses in Iran 1399/10/23 19:09:50

نویسندگان : Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam Mohammadmehdi Bazrafkan Mohammad Pourshojaei Jahromi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Journal of Latest Engineering Research and Applications ( IJLERA)

Customer Hope and Its Impact on Improving the Consequences of Customer Relationship with the Brand: The Role of Customer Achievement 1399/10/23 18:38:04

نویسندگان : Mohammadmehdi Bazrafkan Mohammad Pourshojaei Jahromi Somayeh Taromi NejadShirazi Mehrnoush Pourmoghaddam
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : International Research Journal of Advanced Engineering and Science

منطق کیفی حلم و استقامت ذیل آثار فردی و اجتماعی به ابتنای آموزه های دینی (مطالعه موردی: ویروس کرونا) 1399/10/18 23:44:05

نویسندگان : زهرا شیردل وجیهه شیردل محمدشتا بدرا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : (Pure Life (http://p-l.journals.miu.ac.ir/article_5049.html?lang=fa

نقش فناوري اطلاعات در بهبود عملکرد مدیریت زنجيره تامين 1399/10/13 12:05:27

نویسندگان : محمدامین صادقی مهدی اکبری دهزیری حسین مقدسی علی مصلی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : مجله علمی پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی

مدیریت ریسک و ارزش در امنیت سایبری سازمانی 1399/10/13 11:56:17

نویسندگان : محمدامین صادقی حسین کارگر مهدی اکبری دهزیری علی مصلی نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات

National Information Network Connection , Resistive Economy & Decrease of Poverty 1399/10/13 11:47:40

نویسندگان : Ali Mosallanejad Ali Akbar Drowgar Mohamad Nikniya
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2014 محل پذیرش : Advances in Economics and Business

Contribution of Dates production in Urban Development Management, Jahrom , Iran 1399/10/13 11:41:09

نویسندگان : Ali Mosallanejad Seyedeh Hashemiyeh Mirrezae Fatemehsadat Mousavifard Abdolhossein Ayoubi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2016 محل پذیرش : International Journal of Business Policy and Strategy Management

Information Technology Infrastructures in Healthcare Reform Plan in Jahrom’s Peymanieh Hospital 1399/10/13 11:19:08

نویسندگان : Tahereh Arbab Mohammad Sadegh Sanie Abdolhossein Ayoubi Ali Mosallanejad Fatemehsadat Mousavifard
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2018 محل پذیرش : International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship

Innovation and Training in Engineering Management: An Essentiality, a Necessity or a Choice? 1399/10/13 11:13:15

نویسندگان : Seyedeh Hashemiyeh Mirrezaei Ali Mosallanejad Abdolhossein Ayoubi Fatemehsadat Mousavifard
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : International Journal of Advances in Management, Economics and Entrepreneurship

AUDITOR’S TENURE AND QUALITY OF PROFIT IN AUTOMOTIVE AND FOOD INDUSTRIES 1399/10/13 10:48:25

نویسندگان : Arash Azadikhah Jahromi Fatemehsadat Mousavifard Ali Mosallanejad Abdolhossein Ayoubi
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2017 محل پذیرش : Journal of Commerce and Accounting Research

فضای مجازی و جغرافیا ستیزی 1399/10/08 07:39:06

نویسندگان : معصومه اسمعيل نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : ماهنامه مديريت رسانه

همگرایی رادیو و رسانه های نوین؛ مورد پژوهی صداوسیمای ج.ا.ایران 1399/10/08 06:13:07

نویسندگان : سارا شمسايي نيا دكتر معصومه اسمعيل نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علوم خبري

بررسی نقش توجه کارآفرینانه در تشخیص فرصت های کارآفرینانه 1399/10/08 02:00:45

نویسندگان : اصغر ترکیان علی عبدی جمایران الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مجله رهیافتی در مدیریت بازرگانی

Prediction of Paroxysmal Atrial Fibrillation by dynamic modeling of the PR interval of ECG 1399/10/07 08:40:01

نویسندگان : مهناز اروانه حامد احمدی اسد عازمی مهنوش شجیعی زینب السادات دستغیب
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2009 محل پذیرش : International Conference on Biomedical and Pharmaceutical Engineering- IEEE

بررسی دو شعر روایی -داستانی کتیبه و زمستان از اوان ثالثبه روش تحلیل گفتمان 1399/10/06 21:42:52

نویسندگان : عیسی نجفی طاهره چهری
زبان : فارسی سال انتشار : __92 محل پذیرش : نامة نقد . مجموعه مقالات سومین همایش ملینظریه و نقد ادبی در ایران