نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

ارزیابی کاربری زمین شهری و ارائه راهکار پیشنهادی (مطالعه موردی: محله سید جواد شهر ارومیه) 1399/10/15 18:47:22

نویسندگان : سجاد امیدوارفر
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : نشریه شباک، سال سوم، تیر 1396

نقش مدیریت شهری در مناطق حاشیه نشین با تاکید بر ایران 1399/10/15 12:50:05

نویسندگان : سجاد امیدوارفر
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : نشریه شباک، سال سوم،مرداد 1396

ابزار سنجش و مدیریت دارایی های نا مشهود 1399/10/11 22:04:23

نویسندگان : حمیدرضا خدادادی مروارید نشائی مقدم
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه رهیافتی در مدیریت بازرگانی

برنامه هاي مجله اي راديو 1399/10/08 07:15:55

نویسندگان : معصومه اسمعيل نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1388 محل پذیرش : ماهنامه راديو

آموزه هاي ديني سبك زندگي قرآني در تربيت (عاطفي- اجتماعي) فرزندان 1399/10/01 22:53:12

نویسندگان : فاطمه نوروزي كيا سرا سید معصوم حسینی كلسوم عاليشاه
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دانشگاه مازندران

آیین های تهیه در رادیو تهران 1399/09/26 21:00:46

نویسندگان : دكتر عبدالله گيويان معصومه اسمعيل نژاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه

موانع و راهکارهای اشتغال در کسب و کارهای کوچک روستایی در روستاهای استان همدان 1399/09/24 10:21:30

نویسندگان : مسعود سامیان رضا موحدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : کارافن

مدل شایستگی های کانونی و حرفه ای دانشجویان رشته های کشاورزی 1399/09/24 09:47:21

نویسندگان : مسعود سامیان رضا موحدی حشمت اله سعدی
زبان : فارسی سال انتشار : 1396 محل پذیرش : نشریه علمی کارآفرینی در کشاورزی

آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه کشاورزی 1399/09/24 09:44:32

نویسندگان : رضا موحدی خدیجه حیدری ترازگ مسعود سامیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : نشریه علمی کارآفرینی در کشاورزی

برنامه هاي آموزش کارآفرینی در حوزه کشاورزي: موانع، مشکلات و راه حل ها 1399/09/24 09:40:19

نویسندگان : رضا موحدی مسعود سامیان خدیجه حیدری ترازک
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : نشریه علمی کارآفرینی در کشاورزی

بررسی پدیده‌های ژئومورفولوژیکی حوضه آبخیز لوندویل جهت توسعه فعالیت‌های ژئوتوریستی (بر اساس روش پرالونگ) 1399/09/16 22:25:51

نویسندگان : رامین حاجی امیری رفعت شهماری اردجانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار

تأثیرجغرافیای سیاسی و مدیریت شهری در رشد فیزیکی و هنر عمومی شهرها 1399/09/16 22:20:57

نویسندگان : رامین حاجی امیری علیرضا پورشیخیان
زبان : فارسی سال انتشار : 1397 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز

بررسی اثرات جمعیت شناور بر کیفیت خدمات شهری مورد مطالعه: مراکز آموزش عالی منطقه 6 شهر تهران 1399/09/16 22:10:29

نویسندگان : رامین حاجی امیری علیرضا پورشیخیان کاظم خزایی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهش های شهری

تحلیل روند سیادت سادات از زمان پیامبر‌(ص) تا قرن اخیر در ثبت احوال ایران 1399/09/16 22:05:01

نویسندگان : رامین حاجی امیری
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : فصلنامه علمی تخصصی مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی

تفسیر صفات خبری خداوند در تفسیر المیزان 1399/09/01 21:58:39

نویسندگان : سید معصوم حسینی فاطمه عليخاني سيد فاطمه سليمي
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : دوفصلنامه پژوهشنامه تاويلات قراني

اثر ضدباکتریایی نانوذرات شیشه زیستفعال تهیه شده به روش سل ژل 1399/07/14 11:45:00

نویسندگان : زهرا ناظمی مهدي مهدیخانی نهرخلجی معصومه حقبین نظرپاك حمید استاجی
زبان : فارسی سال انتشار : 1393 محل پذیرش : JOURNAL OF KERMANSHAH UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES (BEHBOOD)

ds 1399/07/12 11:06:41

نویسندگان : sd
زبان : فارسی سال انتشار : 2332 محل پذیرش : sad