نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

The Interaction of Development Projects and Climate Change on Sustainable Security in Shared Water Bodies, A Case Study: Euphrates and Tigris River Basin 1399/12/22 18:20:52

نویسندگان : Ehsan Daryadel Azam Amini
زبان : انگلیسی سال انتشار : 2020 محل پذیرش : Water Security and Climate Change Conference

شاخص معدي در سیاهماهی درشتفلس در رودخانه گیزهرود نورآباد لرستان 1399/12/20 13:06:56

نویسندگان : یزدان کیوانی ولي محمدیاني
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

شاخص‌هاي لوله گوارش و شاخص وضعيت در سیاه‌ماهی درشت‌فلس در رودخانه گيزه‌رود نورآباد لرستان 1399/12/20 12:52:57

نویسندگان : ولي محمدياني یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

شاخص‌ توليدمثلي سیاه‌ماهی درشت‌فلس (Capoeta aculeata) در رودخانه گيزه‌رود نورآباد لرستان 1399/12/20 12:46:58

نویسندگان : یزدان کیوانی ولي محمدياني
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

وضعیت اخیر تنوع ماهیان آب شیرین ایران 1399/12/20 11:59:55

نویسندگان : یزدان کیوانی حمیدرضا اسماعیلی
زبان : فارسی سال انتشار : 1398 محل پذیرش : هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

بررسی رابطه طول-وزن ماهی كولي اروميه در رودخانه‌ زرینه رود 1399/12/20 09:34:59

نویسندگان : زینب تاجیک یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

بررسی ریختسنجی هندسی شکل بدن دو جمعیت کولی ارومیه در رودخانههاي نازلوچاي و باراندوز 1399/12/20 09:28:43

نویسندگان : زینب تاجیک یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

شناسایی چند گونه از ماهیان خانواده بلنیده ) Blenniidae ( در سه ایستگاه از خلیج چابهار 1399/12/20 09:26:04

نویسندگان : ظهیر شکوه سلجوقی یزدان کیوانی جواد قاسم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

مطالعه روند تغییرات گنادي ماهی هامور منقوط) Epinephelus areolatus ( با استفاده از روش هیستوشیمیایی 1399/12/20 09:22:50

نویسندگان : ظهیر شکوه سلجوقی یزدان کیوانی جواد قاسم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

مطالعه برخی ویژگیهاي زیستی Antennablennius adenensis از ماهیان خانواده بلنیده در خلیج چابهار 1399/12/20 09:18:32

نویسندگان : ظهیر شکوه سلجوقی یزدان کیوانی جواد قاسم زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1394 محل پذیرش : سومین کنفرانس ماهي شناسي ایران

رابطه طول–وزن در سسماهي خالدار در حوضه دجله 1399/12/19 19:25:15

نویسندگان : امرحسین طهماسبی یزدان کیوانی سالار درافشان
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : دهمین همایش علوم و فنون دریایی ایران

بررسی فعالیت ضایعات ماهی اصلاح شده با محلول سود در جهت حذف بنزن از محیط آبی 1399/12/19 19:04:12

نویسندگان : مهرناز مقیمی یزدان کیوانی مریم حیدری
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین در آبزیان

زيست‌سنجي سیاه‌ماهی فلس درشت (Capoeta aculeata) رودخانه قمرود 1399/12/19 18:20:17

نویسندگان : سوگل کیانی یزدان کیوانی
زبان : فارسی سال انتشار : 1392 محل پذیرش : اولين کنفرانس ماهي شناسي ایران

بررسي رابطه طول - وزن ماهی خیاطه Alburnoides eichwaldii در رودخانه شلمانرود 1399/12/19 11:24:22

نویسندگان : الهام حقیقی مسعود ستاری سالار درافشان یزدان کیوانی مجیدرضا خوش‌خلق
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر

مقایسه روشهای سنتی مرفومتریک با روش تراس TPS 1399/12/19 11:16:07

نویسندگان : الهام حقیقی مسعود ستاری سالار درافشان یزدان کیوانی مجیدرضا خوش‌خلق
زبان : فارسی سال انتشار : 1391 محل پذیرش : دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر