نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

آشنایی‌زدایی در قرآن کریم با تکیه بر هنجارگریزی نحوی(جزء بیست و نهم) 1400/03/28 10:00:19

نویسندگان : کتایون فلاحی زهرا صمدی مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات قرآنی

آسیب شناسی عنوان های مقاله های مجله شعرپژوهی از شماره اول تا شماره 40 1400/03/27 11:57:39

نویسندگان : مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : بوستان ادب

تفکرات پسااستعماری در اشعار محمد فیتوری و لنگستون هیوز 1400/03/27 11:09:39

نویسندگان : امیر مقدم متقی مولود خوانچه زرد مسعود باوان پوری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پژوهش ادبیات معاصر جهان

بررسی و تحلیل جامعیت قرآن در تفسیر مفاتیح الغیب و المیزان 1400/03/26 10:21:26

نویسندگان : میلاد اسدی جمال فرزندوحی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه علمی-تخصص مطالعات علوم قرآن

آثار حلم و بردباری در زندگی فردی و اجتماعی به ابتنای ثقلین 1400/03/22 11:44:30

نویسندگان : محمدشتا بدرا زهرا شیردل
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : هشتمین اجلاس بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر و دهکده جهانی معرفت و دومین همایش بین المللی غدیر با تأکید بر غدیر و حکمرانی شایست

آسیب شناسی نظام آموزش الکترونیک در رشته های کارگاهی دروس هنری و ارائه راهکارهای مؤثر 1400/03/17 13:55:17

نویسندگان : زهرا علاف بهبهانی
زبان : انگلیسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : فصلنامه پیکره، دانشکده هنر دانشگاه شهیدچمران اهواز-دوره نهم-شماره 22-زمستان99

تحلیل تأثیر مدیریت کیفیت جامع و گرایش به کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط 1400/03/11 22:02:45

نویسندگان : احسان مسعودی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه صنعت لاستیک ایران

مدیریت کیفیت جامع در قرن بیست و یکم: پارادایم تکوینی 1400/03/10 21:19:25

نویسندگان : احسان مسعودی قاسم بهرامی کیا
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : نشریه صنعت لاستیک ایران

تأثیر فشار کاری بر توسعۀ مهارت با نقش میانجی سبک های عمومی تصمیم گیری کارکنان دانشگاه 1400/03/06 11:25:04

نویسندگان : راشن عبدالهی حاجیه رجبی فرجاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی

شناسایی چالشهای مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و تأثیر آن بر بهره وری 1400/03/06 11:16:24

نویسندگان : سمیه زراعت کار حاجیه رجبی فرجاد ساقی نقاش زاده
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین

تحلیل پیش‌ران های خط مشی مالی بر نحوه تخصیص بودجه دولتی 1400/03/06 11:11:54

نویسندگان : مرضیه افکاریان کرم اله دانش فرد حاجیه رجبی فرجاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : حسابداری مدیریت

فراتحلیل تعاملات پلیس در پیشگیری از جرایم 1400/03/06 11:08:55

نویسندگان : حاجیه رجبی فرجاد یزدان چهری
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : دانش انتظامی

تاثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش مبادله رهبر و فاصله قدرت 1400/03/06 11:03:09

نویسندگان : حاجیه رجبی فرجاد گلناز منشی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : چشم انداز دولتی دانشگاه شهید بهشتی

ارائه الگوی تعادل کار و زندگی زنان پلیس تهران بزرگ 1400/03/06 11:00:15

نویسندگان : حاجیه رجبی فرجاد
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده

بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه 1400/03/05 10:55:45

نویسندگان : آیدین سلام زاده مهدی تاج پور الهه حسینی
زبان : فارسی سال انتشار : 1399 محل پذیرش : مطالعات رسانه ای