لیست آخرین کمیته های عضو

عنوان کمیته
عضو شورای تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی سایر
عضو کمیته علمی اولین همایش ادبیات تطبقی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر داخلی
عضو شورای پژوهشی عضویت در شوراهای پژوهشی
عضو کمیته اجرایی همایش ملی ادبیات تطبیقی دبیر، دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های معتبر داخلی
عضو کمیته داوران سومین کنگره بین المللی زبان فارسی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر خارجی
عضو کمیته داوران دومین کنگره بین المللی زبان فارسی عضویت در کمیته علمی و داور کنفرانس های معتبر خارجی
داور مجله علمی پژوهشی کهن نامه ادب پارسی داور مجله داخلی
داور مجله علمی پژوهشی مطالعات قران و حدیث داور مجله داخلی
داور مجله علمی پژوهشی دهخدا داور مجله داخلی
داور مجله علمی پژوهشی جستارنامه ادبیات تطبیقی داور مجله داخلی