نمایش / عدم نمایش بخش جستجو
میلاد اسدی

میلاد اسدی

کارشناسی ارشد
رشته علوم قرآنی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 3
مهدی مومنی نورآبادی

مهدی مومنی نورآبادی

دانشجوی دکتری
رشته علوم ارتباطات

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
مرتضی ایلات

مرتضی ایلات

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
کبری کرامتی مقدم

کبری کرامتی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
صنم  برجی ناوان

صنم برجی ناوان

دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته مامایی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
عطا سعیدی

عطا سعیدی

نامشخص
نامشخص

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
میترا  زارعی

میترا زارعی

دانشجوی دکتری
رشته معماری

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
پرستو یاوری

پرستو یاوری

دانشجوی کارشناسی ارشد
رشته راهنمایی و مشاوره

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
سیما نظری

سیما نظری

دانشجوی دکتری
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  پژوهشگر 2
حمید رضا خردمند

حمید رضا خردمند

کارشناسی ارشد
شیمی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
میلاد رحمتی

میلاد رحمتی

کارشناسی
مهندسی پلیمر

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
علی کریمدوست

علی کریمدوست

دانشجوی کارشناسی
رشته جغرافیا

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
مصطفی جوزی

مصطفی جوزی

دکتری
زبان و ادبیات فارسی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار 4
سیران  قادری

سیران قادری

کارشناسی ارشد
رشته کتابداری

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
سعید جوانمرد

سعید جوانمرد

کارشناسی ارشد
رشته مدیریت

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
اسکندر روندی

اسکندر روندی

کارشناسی
مهندسی سیستم

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
سمانه هادی

سمانه هادی

کارشناسی ارشد
رشته تربیت بدنی

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی
سیدعلیرضا افشانی

سیدعلیرضا افشانی

دکتری
رشته علوم اجتماعی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار
حمیده شیری محمدآباد

حمیده شیری محمدآباد

دانشجوی دکتری
رشته علوم اجتماعی

دوستی ارسال پیام
  پژوهشیار
سعیده  هراتی فرد

سعیده هراتی فرد

دکتری
رشته جغرافیا

دوستی ارسال پیام
  کاربر عادی