لیست آخرین طرح های پژوهشی

عنوان طرح نوع کارفرما سال انجام
تأثير ادبيات عرب بر قصايد عربی شاعران پارسی گوی همکار دانشگاه آزاد اهر 1393
بررسی نظریه عرفانی حقیقت محمدیه با نگاهی بر کلمه الله حروفیه و حقیقت عیسویه همکار دانشگاه آزاد اهر 1394
منشور سلطنت و خطابه پادشاهان مجری دانشگاه آزاد اهر 1393