نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی تاثیر کاهش مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش تنیدگی پرستاران

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سال طرح : 1398

تبیین عوامل عدم رعایت قرنطینه خانگی، حین شیوع بیماری COVID-19: یک مطالعه کیفی

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
سال طرح : 1399

بررسی ویروس های انکوژن دخیل در سرطان پروستات

کارفرما : مرکز تحقیقات ایمونولوژی
سال طرح : 1390

توليد PHAs از لجن فعال

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب شهرستان مرند
سال طرح : 1388

بررسی کیفیت میکروبی لجن دفعی از تصفیه خانه های فاضلاب

کارفرما : شرکت آب و فاضلاب
سال طرح : 1388

تغییرات سطح بیان microRNA 200,205 در سلول های کبدی از طریق انتقال اپیتلیال مزانشیمی

کارفرما : مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سال طرح : 1399

ارتباط مدل سلول های بنیادی سرطانی سرطان کلورکتال با سلول های بنیادی مزانشیمی

کارفرما : مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سال طرح : 1399

ارتباط مدل سلول های بنیادی سرطانی سرطان کلورکتال با سلول های بنیادی مزانشیمی

کارفرما : مرکز سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
سال طرح : 1399

طراحی و ساخت برگ مصنوعی

کارفرما : صندوق پژوهشگران و فناوران کشور
سال طرح : 1397