نمایش / عدم نمایش بخش جستجو

بررسی آسیب شناسی عملکرد منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی

کارفرما : مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
سال طرح : 1394

بررسی تجارب کلانشهرهای جهان در خواهرخواندگی شهری

کارفرما : مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
سال طرح : 1397

رابطه مثبت اندیشی و کیفیت زندگی کاری با بهزیستی روانشناختی کارکنان نیروی انتظامی شهر خرم آباد

کارفرما : دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان
سال طرح : 1397

رابطه سبک های فرزندپروری با نگرش به بزهکاری نوجوانان شهر خرم آباد

کارفرما : دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان
سال طرح : 1397

بررسی رابطه جو سازمانی و سرمایه روانشناختی با انگیزش شغلی"مورد پژوهش کلانتری های خرم آباد"

کارفرما : دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان
سال طرح : 1396

بررسی رابطه فضیلت سازمانی و رهبری معنوی با رضایت کارکنان نیروی انتظامی شهر خرم آباد

کارفرما : دفتر تحقیقات کاربردی استان لرستان
سال طرح : 1396

طراحی پلتفرم سیستم اطلاعات بیمارستانی

کارفرما : بنیاد ملی نخبگان
سال طرح : 1397

بررسی بروز second primary cancer بعد از سرطان کولورکتال

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سال طرح : 1398

بررسی ارتباط بین هورمون های تیروئیدی و بیماری ایسکمی قلبی

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سال طرح : 1397

بررسی ارتباط بین گروه خونی و بیماری ایسکمی قلبی

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سال طرح : 1397

بررسی رابطه اوریک اسید و MI در مرکز قلب مازندران

کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی مازندران
سال طرح : 1397